Chairman of the Organizing Committee

 • Rector of Moscow State Pedagogical University, A.L. Semenov

Vice-Chairmans of the Organizing Committee

 • Prof. G.G. Braychev
 • Prof. A.A. Fomin

Executive secretary of the Organizing Committee

 • Prof. V.H. Farukshin

Organizing Committee

 • O.I. Davydova
 • E.A. Kireeva
 • E.I. Kompantseva
 • Y.V. Kochetova
 • M.A. Sluyanova
 • A.G. Tisovsky
 • I.L. Timofeeva
 • A.V. Tsarev

Chairman of Scientific Committee

 • Prof. A.V. Mikhalev

Scientific Committee

 • E.A. Blagoveshenskaja (St. Petersburg)
 • S. Breaz (Cluj-Napoca)
 • E.M. Vechtomov (Kirov)
 • M.M. Glukhov (Moscow)
 • S.Y. Grinshpon (Tomsk)
 • Y.L. Ershov (Novosibirsk)
 • P.A. Krylov (Tomsk)
 • V.N. Latyshev (Moscow)
 • V.M. Levchuk (Krasnoyarsk)
 • V.D. Mazurov (Novosibirsk)
 • V.L. Popov (Moscow)
 • A.M. Sebel'din (Nizhny Novgorod)
 • V.A. Testov (Vologda)
 • A.A. Tuganbaev (Moscow)
 • A.A. Fomin (Moscow)
 • A.R. Chekhlov (Tomsk)
 • A.L. Shmel'kin (Moscow)
 • L. Strüngmann (Mannheim)
 • A.V. Yakovlev (St.-Peterburg).